Στιγμιότυπα

Δεσμοί εξ αίματος και εξ αγχιστείας

Σύβοτα Θεσπρωτίας, 2010
Με την Ομάδα Έκδοσης της ΣΟΔΕΙΑΣ, 2014
[ Dikaios | Epaitis | Maria. R | Mat ]
ΙΣΙΔΩΡΑ | παρουσίαση 
Βασ. Πολύζος, Μ. Ροδοπούλου και Δημ. Δικαίος, 2010